KURUMSAL FİNANS

Kurumsallaşma ve/veya büyüme sürecinde olan şirketler işletme sermayesi yönetiminde kurumsal finansman ihtiyacı içine girerler.

Bu finansman ihtiyacının karşılanmasında satış, birleşme ve satın alma, halka arz işlemleri, yeni kredi-borç kaynağı yaratma ya da mevcutları yeniden yapılandırma ve yeni yatırımcı kaynağı sağlanması kullanılan yöntemler arasındadır. Belirlenen yöntem ile istenilen hedefe ulaşılması söz konusu sağlanacak fonun fiyatlandırılmasının doğru tespit edilmesi, şirket değerlemesi, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri ile piyasa değerini olabilecek en yüksek seviyeye çıkaracak stratejilerin en doğru zamanlama ile yönetilmesine bağlıdır.

I Can Advisory,

 • Şirket Değerlemeleri
 • Alım-Satım İşlemlerine Aracılık,
 • Birleşme ve Devralma Danışmanlığı ve Nevi Değişikliği
 • Sektör İçi Rekabet Analizi
 • Proje Finansmanı
 • Halka Arz
 • Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi
 • Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
 • Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due Dilligence)
 • Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı
 • Bütçe Planlaması, Sapma Analizi
 • Strateji Analizi ve Yönetim Danışmanlığı
 • Organizasyon Yapılandırılması

 

 • FİZİBİLİTE
 • PROJE FİNANSMANI
 • ŞİRKET DEĞERLEMESİ
 • DUE DILLIGENCE
 • HALKA ARZ

Fizibilite, yapılabilirlik anlamına gelir. Yapılacak yatırımın veya yeni kurulacak şirketin ekonomik, mali ve teknik analizlerinin yapılması, analizlerinde ve etütlerinde yatırımcının ne üreteceği, nerede, ne kadar, ne zamanda üreteceği, yatırım için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulacağı, yatırımdan ne kadar gelir temin edileceği sorularının yanıtı fizibilite danışmanlığının konusunu oluşturur.

I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:

 • Projenin ön inceleme ve genel değerlendirmesi,
 • Kapsamı,
 • Kapasitesi,
 • Teknolojik ve teknik yönleri,
 • Yatırım gereksinimi,
 • Yıllık işletme ve genel maliyetleri,
 • Finansmanı ve değerlendirilmesi,
 • En uygun finansman yapısının oluşturulması,
 • Banka / Finans kuruluşlarına gerekli dokümanların hazırlanması,
 • Kredi görüşmelerinde danışmanlık,
 • Fizibilite hizmetleri dahilinde verilecek diğer hizmetler

Parlak bir iş fikri profesyonel proje yönetiminin bir parçası olan finansal kaynak yaratma sürecinde proje finansmanı ile desteklenerek başarıyla hayata geçirilir. Proje finansmanı için yatırımcı, ortak, kredi veya borç veren taraflar ile sponsorluk, fon, hibe ve teşvik gibi birçok farklı kaynak bulunmaktadır.

I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:

 • Projenin fizibilite danışmanlığının ardından yatırım yapılabilirliğinin belirlenmesi
 • Projenin gelecekte yaratacağı nakit akımların, değerlemenin raporlanması
 • Proje için optimum borç – özkaynak yapısı, vade ve fiyatlamanın yapılması
 • Projenin finansal hukuk boyutunun oluşturulması
 • Proje için banka, potansiyel yatırımcı, hibe ve/veya kredi veren kurumlara sunum
 • Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması

Şirket satın alımlarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirketin piyasa değeridir. Şirket değeri ve riskleri, objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer, karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:

 • Operasyonel rakamların tespiti
 • Geçmiş yıl bilgilerinin analizi
 • Nakit akım tahminlerinin oluşturulması
 • Diğer varsayımların kullanılması
 • Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması

Türkiye son yıllarda İstanbul Finans Başkenti projesinin de pozitif katkılarıyla yabancı sermaye girişi yüksek olan ender ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu sermaye girişi ve ekonomik gelişmeler ülkemizi yatırımcının cazibe merkezi haline getirmiş ve şirket alım, satım ve birleşme işlemleri beklenenin üzerinde ivme kazanmıştır.

Şirket veya hisse alım – satımları öncesinde dikkat edilmesi gereken olası riskler arasında vergisel, finansal, sektörel ve yasal danışmanlık konuları yer almaktadır. Due Dilligence ilgili ticari anlaşma imzalanmadan önce olası tüm riskleri en düşük seviyeye indirerek yatırımın başarısını artırır.

I Can Advisory, bu kapsam dâhilinde sunduğu özel inceleme hizmetlerini 4 ana başlıkta toplamaktadır:

 • Şirket (yönetim – organizasyon – şirket kültürü) hakkında ve faaliyet gösterdiği piyasa hakkında genel bilgi
 • Şirketin finansal riskleri
 • Vergisel riskleri
 • Hukuksal riskleridir.
Ayrıca;
 • Yerel kanunlar veya uluslararası standartlar çerçevesinde değerlemeler
 • Şirket satın alma, satış veya ortaklık konusunda danışmanlık,
 • Şirket birleşme – bölünme konularında danışmanlık verilmektedir.

Şirketler, gelişen dünyada rekabet koşullarına ayak uydurmak için finansman kaynağına ve belli bir ölçüde yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Halka arz, bu noktada alternatif yollardan biri olarak şirketlere sunulur.

Halka arz ciddi bir değişim gerektirir. Bir şirket sermaye piyasalarında işlem görebilmek için mali tablolarını Sermaye Piyasası Kanununa uygun hale getirmeli, izahname hazırlamalı, bağımsız denetim hizmeti almalı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun da zorunlu kıldığı ve diğer bir takım gereklilikleri sağlamalıdır. İşte bu noktada I Can Advisory devreye girerek, kurumlara aşağıdaki konularda profesyonel danışmanlık desteği verir:

 • Bağımsız denetime hazırlık,
 • Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık,
 • Uygun halka arz yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
 • Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
 • Yasal başvuruların yapılması konusunda danışmanlık,
 • Halka arza fiyatı için gerekli olan değerleme çalışmasının yapılması konusunda danışmanlık,
 • Halka arz sonrasında gereken danışmanlık hizmetleri.

Hemen Başvurun