UZMAN MÜTALAASI

İbrahim Can sahip olduğu yasal yetki ve lisanslar, akademik ve mesleki bilgi birikimleri ile Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde takdiri delil niteliğinde uzman (bilimsel) mütalaası sunmaktadır.

Hukuk uyuşmazlıklarına ilgili mahkemelerde, dava sürecinde çözüm arayanlar İbrahim Can’ın uzmanlık alanları ve yasal yetkileri dahilinde olan aşağıdaki konularda uzman (bilimsel) mütalaası ve finansal hukuk danışmanlığı hizmeti alabilirler. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 67/6, Hukuk Muhakeme Kanunu (HKM) Madde 293 ile düzenlenen özel mütalaa (uzman görüşü) hizmeti yasal çerçevede sunulmaktadır.

 • Adli Yargı Kurumlarında Soruşturma ve Yargılama Aşamasında;
 • Hukuk Mahkemelerinde;

Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma dosyalarında, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinde;

 • Para ve sermaye piyasalarına ilişkin mali ve siber suçlar (6362 Sayılı SPKn Madde 107 uyarınca Borsa İstanbul, işlem veya bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon, 6362 Sayılı SPKn Madde 104 uyarınca piyasa bozucu eylemler ve forex işlemleri)
 • Güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal)
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Dolandırıcılık
 • Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması (kara paranın aklanması)
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet (VUK Madde 359 uyarınca sahte fatura kullanma veya düzenleme, muhasebe hilesi, defter ve belge ibraz etmeme fiilleri)
yukarıda belirtilen ceza davası ve soruşturmalarından çok daha geniş bir alanda, mali ve finansal konularda uzman mütalaası hizmeti sunmaktayız.

 • Ticaret Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • İcra Hukuk Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • Deniz Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri'nde;
  1. Alacak davaları
  2. İtirazın iptali davaları
  3. Tazminat davaları
 • Ecrimisil davaları (malın işgali tazminatı)
 • İstirdat davaları (borçlu olunmayan ödemenin geri alması)
 • Vasi hesapları (kısıtlanmış kişilere atanan yasal temsilci)
 • Tereke hesapları (miras)
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Menfi tespit davaları (borçtan kurtulma)
 • İcra ve iflas davalarında (kayyumluk dahil)
yukarıda belirtilen davaların görüldüğü mahkemelerde uzman mütalaası hizmeti sunmaktayız.

Bilirkişilik konusu 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve öncesinde de 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasasında düzenlenmiştir.

Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller nelerdir? (Madde 266)

 • Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde,
 • Taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir.
Bilirkişinin yetkileri nedir? (Madde 278)
 • Bilirkişi, görevini, mahkemenin sevk ve idaresi altında yürütür.
 • Bilirkişi, görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse, bu tereddüdünün giderilmesini, her zaman mahkemeden isteyebilir.
 • Bilirkişi, incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa, mahkemenin de uygun bulması kaydıyla, tarafların bilgisine başvurabilir. Taraflardan birinin bilgisine başvurulacağı hâllerde, mahkemece bilirkişiye taraflardan biri bulunmaksızın diğerinin dinlenemeyeceği hususu önceden hatırlatılır.
 • Bilirkişinin oy ve görüşünü açıklayabilmesi için bir şey üzerinde inceleme yapması zorunlu ise mahkeme kararı ile gerekli incelemeyi yapabilir. Bu işlemin icrası sırasında taraflar da hazır bulunabilir.
Bilirkişi , Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir. (Madde 284)

Hemen Başvurun